Temmuz 2017

Muallak Taşı (Hacer-i Muallak) Gerçek midir ?

Kudüs sınırları içerisinde "Havada Asılı Taş" anlamına gelen Hacer-i Muallak olarak müslümanlar arasında bilinen Muallak Taşı, sosyal ağlarda ve bir çok web sitesinde Allah'ın bir mucizesi olarak yorumlanıyor. Hacer-i Muallak taşının havada durduğu ve Allah'ın yeryüzündeki bir mucizesi olduğu iddia ediliyor. Gel gelelim Allah'ın Mucizesi şeklinde başlıkların altındaki iddiaların gerçekliğini yeterince sorgulamıyoruz.

 İnternet aracılığıyla sıklıkla 'Allah'ın yüceliği veya İslam mucizesinin kanıtı' ya da 'Allah'ın mucizeleri' hakkında hiçbir kanıt olmadan gönderilen e-postalar alıyor, sosyal medyada paylaşımlara denk geliyoruz. Genellikle bu paylaşımlar şaşırtıcı bir biçimde doğaüstü ve şaşırtıcı olarak karşımıza çıkıyor. Ama böyle resimler veya içerikler üzerine güvenmeden önce kendimize şu soruları soruyor muyuz ?

1. İnternet sitelerinde, e-postalarınızda veya facebook gibi sosyal ağ sayfalarında gördüğümüzde, bu tür resimlerin özgünlüğünü ve gerçekliğini sorguladınız mı?

2. Dürüst olmak gerekirse, İslam'ın gerçekliğini veya Allah'ın büyüklüğünü bu şekilde ispatlamamız gerekir mi?

Muallak taşı olarak bilinen bu kaya parçasının havada asılı kalmış olması demek düşünenler için imana ters bir durum oluşturabilir demektir. Yani böyle bir mucize gerçek olmuş olsaydı bu mucize gereği dünya üzerinde bu taşı gören herkesin iman etmesi gerekir ve imtihana gerek kalmamış olurdu.
Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. (İsra Suresi - 36. Ayet)

Hacer-i Muallak (Muallak Taşı) Gerçekten Havada mı Duruyor ?

muallak taşı, hacer-i muallak
Muallak Taşının Sahte Resmi

Yukarıdaki resime çoğu yerde denk gelmişsinizdir. Genellikle bu resme atılan başlık Allah'ın mucizesi şeklinde olmakta ve insanda heyecan uyandırcak türlerden yazılmaktadır. Bazıları "havada duran taş" bazıları "uçan taş" bazıları ise "mucize taş" şeklinde karşınıza çıkmıştır. Hacer-i Muallak (Muallak Taşı) olarak havada durduğu söylenen bu ve bu resimlerin tamamı gerçek dışıdır. Üzerinde oynama yapılmış bu resimlerde Hacer-i Muallak taşı havada duruyor şekilde gösterilmektedir. 

Hacer-i Muallak'ın (Muallak Taşı) Orjinal Resimleri

Üzerinde oynama yapılmamış Muallak Taşı olarak bilinen kaya parçasının üzerinde oynama yapılmamış orjinal resimleri aşağıdaki gibidir;
Hacer-i Muallak'ın (Muallak Taşı) Orjinal Resimleri

Hacer-i Muallak'ın (Muallak Taşı) Orjinal Resimleri
Muallak Taşının Orjinal Resimleri

Muallak Taşının (Haceri-i Muallak) Videosu


adak-eti-kimler-yiyemez-yiyebilir
Adak kurbanı adak adayan kişi tarafından yenebilir mi? Adak kurbanını kimler yiyebilir? sorusunun cevabı şu şekildedir; Adak kurbanının etini mensubu olduğu aile üyelerinin yemesi ve istifade etmesi hoş karşılanmaz ve doğru değildir.  Adakta bulunan kişinin anne-babası, eşi, çocukları ve torunu adak kurbanını yiyemez.

Bu sayılan aile üyeleri haricinde herkes, adak kurbanından yiyebilir. Kardeşiniz, halanız, teyzeniz, amcanız, dayınız, komşunuz ve onların çocukları yiyebilirler. Fakat adak kurbanından ikram ettiğiniz kişiler, adak kurbanının etiyle yemek yemek pişirir ve siz misafir olarak giderseniz bu eti yemenizde bir sakınca yoktur.

Eğer yememesi gereken kişiler adak kurbanı etinden yerse ne yapılmalıdır ?

Adak adayan kişi ve yukarıda saydığımız aile mensupları adak etinden yerse, yediği kadar adak eti değerince fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine sadaka vermelidir. Tekrar kurban kesmeye lüzum yoktur.

Detaylı bilgi için bakınız; http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c26/c260267.pdf

Ali İmran Suresi
Ali İmran suresi 200 ayetten oluşmuş olup ismini Hz. Meryem'in babasının ailesinin adı olan "İmran" sure içinde bazı ayetlerde geçtiği için adını buradan almıştır. "İmran Ailesi" yani "Al-i İmran" suresi medine döneminde inmiştir.  Ali İmran suresinin okunuşuna, Arapça metnine, Türkçe okunuşuna ve Türkçe mealine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

(Dinlemek için Play tuşuna basınız)


Ali İmran Suresi Arapça YazılışıAli İmran Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı


Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîm

1: Elif lâm mîm.

2: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).

3: Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı musaddikan limâ beyne yedeyhi ve enzelet tevrâte vel incîl(incîle).

4: Min kablu huden lin nâsi ve enzelel furkân(furkâne), innellezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd(şedîdun), vallâhu azîzun zuntikâm(zuntikâmin).

5: İnnallâhe lâ yahfâ aleyhi şey’un fîl ardı ve lâ fîs semâ’(semâi).

6: Huvellezî yusavvirukum fîl erhâmi keyfe yeşâ’(yeşâu), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

7: Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât(muteşâbihâtun), fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te’vîlih(te’vîlihi), ve mâ ya’lemu te’vîlehû illâllâh(illâllâhu), ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî, kullun min indi rabbinâ, ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi).

8: Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu).

9: Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh(fîhî), innallâhe lâ yuhliful mîâd(mîâde)

10: İnnellezîne keferû len tuğniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey’â(şey’en), ve ûlâike hum vekûdun nâr(nâri).

11: Ke de’bi âli fir’avne, vellezîne min kablihim kezzebû bi âyâtinâ, fe ehazehumullâhu bi zunûbihim vallâhu şedîdul ıkâb(ıkâbi).

12: Kul lillezîne keferû se tuglebûne ve tuhşerûne ilâ cehennem(cehenneme), ve bi’sel mihâd(mihâdu).

13: Kad kâne lekum âyetun fî fieteynil tekatâ fietun tukâtilu fî sebîlillâhi ve uhrâ kâfiratun yeravnehum misleyhim ra’yel ayn(ayni), vallâhu yûeyyidu bi nasrihî men yeşâ’(yeşâu) inne fî zâlike le ibreten li ulîl ebsâr(ebsâri).

14: Zuyyine lin nâsi hubbuş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati minez zehebi vel fıddati vel haylil musevvemeti vel en’âmi vel hars(harsi), zâlike metâul hayâtid dunyâ, vallâhu indehu HUSNUL MEÂB(meâbi).

15: Kul e unebbiukum bi hayrın min zâlikum, lillezînettekav inde rabbihim cennâtun tecrî min tahtıhel enhâru hâlidîne fîhâ ve ezvâcun mutahharatun ve rıdvânun minallâh(minallâhi), vallâhu basîrun bil ıbâd(ıbâdi).

16: Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr(nâri).

17: Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr(eshâri).

18: Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

19: İnned dîne indâllâhil islâm(islâmu), ve mahtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumulılmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb(hısâbı).

20: Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebean(menittebeani), ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev fe innemâ aleykel belâg(belâgu), vallâhu basîrun bil ibâd(ibâdi).

21: İnnellezîne yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayri hakkın ve yaktulûnellezîne ye’murûne bil kıstı minen nâsi, fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin).

22: Ulâikellezîne habitat a’mâluhum fîd dunyâ vel âhirah(âhirati), ve mâ lehum min nâsırîn(nâsırîne).

23: E lem tera ilellezîne ûtû nasîben minel kitâbi yud’avne ilâ kitâbillâhi li yahkume beynehum summe yetevellâ ferîkun minhum ve hum mu’ridûn(mu’ridûne).

24: Zâlike bi ennehum kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma’dûdât(ma’dûdâtin), ve garrahum fî dînihim mâ kânû yefterûn(yefterûne).

25: Fe keyfe izâ cema’nâhum li yevmin lâ raybe fîhi ve vuffiyet kullu nefsin mâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).

26: Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

27: Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın).

28: Lâ yettehizil mu’minûnel kâfirîne evliyâe min dûnil mu’minîn(mu’minîne), ve men yef’al zâlike fe leyse minallâhi fî şey’in illâ en tettekû minhum tukâta(tukâten), ve yuhazzirukumullâhu nefseh(nefsehu), ve ilallâhil masîr(masîru).

29: Kul in tuhfû mâ fî sudûrikum ev tubdûhu ya’lemhullâh(ya’lemhullâhu), ve ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

30: Yevme tecidu kullu nefsin mâ amilet min hayrin muhdâran, ve mâ amilet min sû’(sûin), teveddu lev enne beynehâ ve beynehû emeden baîdâ(baîden), ve yuhazzirukumullâhu nefseh(nefsehu), vallâhu raûfun bil ıbâd(ıbâdi).

31: Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

32: Kul etîûllâhe ver resûl(resûle), fe in tevellev fe innallâhe lâ yuhibbul kâfirîn(kâfirîne).

33: İnnallâhestafâ âdeme ve nûhan ve âle ibrâhîme ve âle imrâne alel âlemîn(âlemîne).

34: Zurriyyeten ba’duhâ min ba’d(ba’din), vallâhu semîun alîm(alîmun).

35: İz kâlet imraetu ımrâne rabbi innî nezertu leke mâ fî batnî muharraran fe tekabbel minnî, inneke entes semîul alîm(alîmu).

36: Fe lemmâ vadaathâ kâlet rabbi innî vada’tuhâ unsâ vallâhu a’lemu bi mâ vadaat ve leysez zekeru kel unsâ, ve innî semmeytuhâ meryeme ve innî uîzuhâ bike ve zurriyyetehâ mineş şeytânir racîm(racîmi).

37: Fe tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen, ve keffelehâ zekeriyyâ kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe, vecede indehâ rızkâ(rızkan), kâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ kâlet huve min indillâh(indillâhi), innallâhe yerzuku men yeşâu bi gayri hısâb(hısâbın).
38: Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi).

39: Fe nâdethul melâiketu ve huve kâimun yusallî fîl mihrâbi, ennallâhe yubeşşiruke bi yahyâ musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen mines sâlihîn(sâlihîne).

40: Kâle rabbi ennâ yekûnu lî gulâmun ve kad beleganiyel kiberu vemraetî âkir(âkirun), kâle kezâlikellâhu yef’alu mâ yeşâ’(yeşâu).

41: Kâle rabbic’al lî âyeh(âyeten), kâle âyetuke ellâ tukellimen nâse selâsete eyyâmin illâ remzâ(remzan), vezkur rabbeke kesîran ve sebbih bil aşiyyi vel ibkâr(ibkâri).

42: Ve iz kâletil melâiketu yâ meryemu innallâhastafâki ve tahhareki vestafâki alâ nisâil âlemîn(âlemîne).

43: Yâ meryemuknutî li rabbiki vescudî verkai mear râkiîn(râkiîne).

44: Zâlike min enbâil gaybi nûhîhi ileyk(ileyke), ve mâ kunte ledeyhim iz yulkûne eklâmehum eyyuhum yekfulu meryeme, ve mâ kunte ledeyhim iz yahtesımûn(yahtesımûne).

45: İz kâletil melâiketu yâ meryemu innallâhe yubeşşiruki bi kelimetin minh(minhu), ismuhul mesîhu îsebnu meryeme vecîhan fîd dunyâ vel âhıreti ve minel mukarrebîn(mukarrebîne).

46: Ve yukellimun nâse fîl mehdi ve kehlen ve mines sâlihîn(sâlihîne).

47: Kâlet rabbi ennâ yekûnu lî veledun ve lem yemsesnî beşer(beşerun), kâle kezâlikillâhu yahluku mâ yeşâ’(yeşâu) izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).

48: Ve yuallimuhul kitâbe vel hikmete vet tevrâte vel incîl(incîle).

49: Ve resûlen ilâ benî isrâîle ennî kad ci’tukum bi âyetin min rabbikum, ennî ehluku lekum minet tîni ke heyetit tayri fe enfuhu fîhi fe yekûnu tayran bi iznillâh(iznillâhi), ve ubriul ekmehe vel ebrasa ve uhyîl mevtâ bi iznillâh(iznillâhi), ve unebbiukum bi mâ te’kulûne ve mâ teddehırûne, fî buyûtikum inne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu’minîn(mu’minîne).
Ve onu (Meryem oğlu Îsâ Mesih'i ), "Benî İsrâîl'e (İsrailoğulları'na)" resûl olarak gönderecek. (Onlara şöyle diyecek): "Muhakkak ki ben size Rabbiniz'den âyet (mucizeler) getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim. O zaman o, Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz mü'minler iseniz muhakkak ki bunlarda sizin için elbette âyetler (deliller) vardır.”

50: Ve musaddikan limâ beyne yedeyye minet tevrâti ve li uhılle lekum ba’dallezî hurrime aleykum ve ci’tukum bi âyetin min rabbikum fettekûllâhe ve etîûn(etîûni).

51: İnnallâhe rabbî ve rabbikum fa’budûh(fa’budûhu), hâzâ sırâtun mustakîm(mustakîmun).

52: Fe lemmâ ehassa îsâ min humul kufre kâle men ensârî ilâllâh(ilâllâhi), kâlel havâriyyûne nahnu ensârullâh(ensârullâhi), âmennâ billâh(billâhi), veşhed bi ennâ muslimûn(muslimûne).

53: Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba’nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîn(şâhidîne).

54: Ve mekerû ve mekarallâh(mekarallâhu), vallâhu hayrul mâkirîn(mâkirîne).

55: İz kâlellâhu yâ îsâ innî muteveffîke ve râfiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve câilullezînettebeûke fevkallezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh(kıyâmeti), summe ileyye merciukum fe ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn(tahtelifûne).

56: Fe emmellezîne keferû fe uazzibuhum azâben şedîden fîd dunyâ vel âhıreti, ve mâ lehum min nâsirîn(nâsirîne).

57: Ve emmellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe yuveffîhim ucûrehum vallâhu lâ yuhibbuz zâlimîn(zâlimîne).

58: Zâlike netlûhu aleyke minel âyâti vez zikril hakîm hakîmi).

59: İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem(âdeme), halakahu min turâbin summe kâle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

60: El hakku min rabbike fe lâ tekun minel mumterîn(mumterîne).

61: Fe men hâcceke fîhi min ba’di mâ câeke minel ilmi fe kul teâlev ned’u ebnâenâ ve ebnâekum ve nisâenâ ve nisâekum ve enfusenâ ve enfusekum summe nebtehil fe nec’al la’netallâhi alel kâzibîn(kâzibîne).

62: İnne hâzâ le huvel kasasul hakk(hakku), ve mâ min ilâhin illâllâh(illâllâhu), ve innellâhe le huvel azîzul hakîm(hakîmu). Muhakkak ki bu (Hz. Îsâ hakkında anlatılan), gerçekten “hak kısas”tır (gerçektir). Ve Allah'tan başka bir ilâh yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten O Azîz'dir, Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

63: Fe in tevellev fe innallâhe alîmun bil mufsidîn(mufsidîne).

64: Kul yâ ehlel kitâbi teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum ellâ na’bude illâllâhe ve lâ nuşrike bihî şey’en ve lâ yettehize ba’dunâ ba’den erbâben min dûnillâh(dûnillâhi), fe in tevellev fe kûlûşhedû bi ennâ muslimûn(muslimûne).

65: Yâ ehlel kitâbi lime tuhâccûne fî ibrâhîme ve mâ unziletit tevrâtu vel incîlu illâ min ba’dih(ba’dihî), e fe lâ ta’kılûn(ta’kılûne).

66: Hâ entum hâulâi hâcectum fî mâ lekum bihî ilmun fe lime tuhâccûne fî mâ leyse lekum bihî ilm(ilmun), vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

67: Mâ kâne ibrâhîmu yahûdiyyen ve lâ nasrâniyyen ve lâkin kâne hanîfen muslimâ(muslimen), ve mâ kâne minel muşrikîn(muşrikîne).

68: İnne evlen nâsi bi ibrâhîme lellezînettebeûhu ve hâzan nebiyyu vellezîne âmenû vallâhu veliyyul mu’minîn(mu’minîne).

69: Veddet tâifetun min ehlil kitâbi lev yudillûnekum ve mâ yudıllûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn(yeş’urûne).

70: Yâ ehlel kitâbi lime tekfurûne bi âyâtillâhi ve entum teşhedûn(teşhedûne).

71: Ya ehlel kitâbi lime telbisûnel hakka bil bâtılı ve tektumûnel hakka ve entum ta’lemûn(ta’lemûne).

72: Ve kâlet tâifetun min ehlil kitâbi âminû billezî unzile alellezîne âmenû vechen nehâri vekfurû âhirahu leallehum yerciûn(yerciûne).

73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâ’(yeşâu), vallâhu vâsiun alîm(alîmun).

74: Yahtassu bi rahmetihî men yeşâ’(yeşâu), vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).

75: Ve min ehlil kitâbi men in te’menhu bi kıntârin yueddihî ileyk(ileyke), ve minhum men in te’menhu bi dînârin lâ yueddihî ileyke illâ mâ dumte aleyhi kâimâ(kâimen), zâlike bi ennehum kâlû leyse aleynâ fîl ummiyyîne sebîl(sebîlun), ve yekûlûne alâllâhil kezibe ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).
öylüyorlar.

76: Belâ men evfâ bi ahdihî vettekâ fe innallâhe yuhibbul muttekîn(muttekîne).

77: İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen kalîlen ulâike lâ halaka lehum fîl âhırati ve lâ yukellimuhumullâhu ve lâ yenzuru ileyhim yevmel kıyâmeti ve lâ yuzekkîhim ve lehum azâbun elîm(elîmun).

78: Ve inne minhum le ferîkan yelvûne elsinetehum bil kitâbi li tahsebûhu minel kitâbi ve mâ huve minel kitâb(kitâbi), ve yekûlûne huve min indillâhi ve mâ huve min indillâh(indillâhi), ve yekûlûne alâllâhil kezibe ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).

79: Mâ kâne li beşerin en yu’tiyehullâhul kitâbe vel hukme ven nubuvvete summe yekûle lin nâsi kûnû ıbâden lî min dûnillâhi ve lâkin kûnû rabbâniyyîne bi mâ kuntum tuallimûnel kitâbe ve bimâ kuntum tedrusûn(tedrusûne).

80: Ve lâ ye’murekum en tettehizûl melâikete ven nebiyyîne erbâbâ(erbâben), e ye’murukum bil kufri ba’de iz entum muslimûn(muslimûne).

81: Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tensurunneh(tensurunnehu), kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn(şâhidîne).

82: Fe men tevellâ ba’de zâlike fe ulâike humul fâsikûn(fâsikûne).

83: E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn(yurceûne).

84: Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâtı ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ ven nebiyyûne min rabbihim, lâ nuferriku beyne ehadin minhum, ve nahnu lehu muslimûn(muslimûne).

85: Ve men yebtegi gayrel islâmi dînen fe len yukbele minh(minhu), ve huve fîl âhireti minel hâsirîn(hâsirîne).

86: Keyfe yehdillâhu kavmen keferû ba’de îmânihim ve şehidû enner resûle hakkun ve câehumul beyyinât(beyyinâtu) vallâhu lâ yehdil kavmez zâlimîn(zâlimîne).

87: Ulâike cezâuhum enne aleyhim la’netallâhi vel melâiketi ven nâsi ecmaîn(ecmaîne).

88: Hâlidîne fîhâ, lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunzarûn(yunzarûne).

89: İllellezîne tâbû min ba’di zâlike ve aslehû fe innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

90: İnnellezîne keferû ba’de îmânihim summezdâdû kufran len tukbele tevbetuhum, ve ulâike humud dâllûn(dâllûne).

91: İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun fe len yukbele min ehadihim mil’ul ardı zeheben ve leviftedâ bih(bihî), ulâike lehum azâbun elîmun ve mâ lehum min nâsırîn(nâsırîne).

92: Len tenâlûl birre hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn(tuhibbûne), ve mâ tunfikû min şey’in fe innallâhe bihî alîm(alîmun).

93: Kullut taâmi kâne hillen li benî isrâile illâ mâ harrame isrâîlu alâ nefsihî min kabli en tunezzelet tevrât(tevrâtu), kul fe’tû bit tevrâti fetlûhâ in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).

94: Fe menifterâ alâllâhil kezibe min ba’di zâlike fe ulâike humuz zâlimûn(zâlimûne).

95: Kul sadakallâhu fettebiû millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), ve mâ kâne minel muşrikîn(muşrikîne).

96: İnne evvele beytin vudia lin nâsi lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil âlemîn(âlemîne).

97: Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu ibrâhîm(ibrâhîme), ve men dahalehu kâne âminâ(âminen), ve lillâhi alen nâsi hiccul beyti menistetâa ileyhi sebîlâ(sebîlen), ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn(âlemîne).

98: Kul yâ ehlel kitâbi lime tekfurûne bi âyâtillâhi, vallâhu şehîdun alâ mâ ta’melûn(ta’melûne).

99: Kul yâ ehlel kitâbi lime tesuddûne an sebîlillâhi men âmene tebgûnehâ ivecen ve entum şuhedâu ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne).

100: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tutîû ferîkan minellezîne ûtûl kitâbe yeruddûkum ba’de îmânikum kâfirîn(kâfirîne).

101: Ve keyfe tekfurûne ve entum tutlâ aleykum âyâtullâhi ve fîkum resûluh(resûluhu), ve men ya’tesim billâhi fe kad hudiye ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

102: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne).

103: Va’tasımû bihablillâhi cemîân ve lâ teferrekû, vezkurû ni’metallâhi aleykum iz kuntum a’dâen fe ellefe beyne kulûbikum fe asbahtum bi ni’metihî ihvânâ(ihvânen), ve kuntum alâ şefâ hufretin minen nâri fe enkazekum minhâ, kezâlike yubeyyinullâhu lekum âyâtihî leallekum tehtedûn(tehtedûne).

104: Veltekun minkum ummetun yed’ûne ilel hayri ve ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munker(munkeri), ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

105: Ve lâ tekûnû kellezîne teferrakû vahtelefû min ba’di mâ câehumul beyyinât(beyyinâtu), ve ulâike lehum azâbun azîm(azîmun).

106: Yevme tebyaddu vucûhun ve tesveddu vucûh(vucûhun), fe emmellezînesveddet vucûhuhum e kefertum ba’de îmânikum fe zûkûl azâbe bimâ kuntum tekfurûn(tekfurûne).

107: Ve emmellezînebyaddat vucûhuhum fe fî rahmetillâh(rahmetillâhi), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

108: Tilke âyâtullâhi netlûhâ aleyke bil hakk(hakkı), ve mâllâhu yurîdu zulmen lil âlemîn(âlemîne).

109: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve ilâllâhi turceul umûr(umûru).

110: Kuntum hayra ummetin uhricet lin nâsi te’murûne bil ma’rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu’minûne billâh(billâhi), ve lev âmene ehlul kitâbi le kâne hayran lehum, minhumul mu’minûne ve ekseruhumul fâsikûn(fâsikûne).

111: Len yedurrûkum illâ ezâ(ezen), ve in yukâtilûkum yuvellûkumul edbâr(edbâre), summe lâ yunsarûn(yunsarûne).

112: Duribet aleyhimuz zilletu eyne mâ sukıfû illâ bi hablin minallâhi ve hablin minen nâsi ve bâû bi gadabin minallâhi ve duribet aleyhimul meskeneh(meskenetu), zâlike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnel enbiyâe bi gayri hakk(hakkın), zâlike bimâ asav ve kânû ya’tedûn(ya’tedûne).

113: Leysû sevâ’(sevâen), min ehlil kitâbi ummetun kâimetun yetlûne âyâtillâhi ânâel leyli ve hum yescudûn(yescudûne).

114: Yu’minûne billâhi vel yevmil âhiri ve ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munkeri ve yusâriûne fîl hayrât(hayrâti), ve ulâike mines sâlihîn(sâlihîne).

115: Ve mâ yef’alû min hayrin fe len yukferûh(yukferûhu), vallâhu alîmun bil muttekîn(muttekîne).

116: İnnellezîne keferû len tugniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey’â(şey’en), ve ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

117: Meselu mâ yunfikûne fî hâzihil hayâtid dunyâ ke meseli rîhin fîhâ sırrun esâbet harse kavmin zalemû enfusehum fe ehlekethu ve mâ zalemehumullâhu ve lâkin enfusehum yazlımûn(yazlımûne).

118: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızû bitâneten min dûnikum lâ ye’lûnekum habâlâ(habâlen), veddû mâ anittum, kad bedetil bagdâu min efvâhihim, ve mâ tuhfî sudûruhum ekber(ekberu), kad beyyennâ lekumul âyâti in kuntum ta’kılûn(ta’kılûne).

119: Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tû’minûne bil kitâbi kullih(kullihi), ve izâ lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

120: İn temseskum hasenetun tesû’hum, ve in tusibkum seyyietun yefrahû bihâ ve in tasbirû ve tettekû lâ yadurrukum keyduhum şey’a(şey’en), innallâhe bi mâ ya’melûne muhît(muhîtun).

121: Ve iz gadavte min ehlike tubevviul mu’minîne makâide lil kıtâl(kıtâli), vallâhu semîun alîm(alîmun).

122: İz hemmet tâifetâni minkum en tefşelâ vallâhu veliyyuhumâ ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).

123: Ve lekad nasarakumullâhu bi bedrin ve entum ezilleh(ezilletun), fettekûllâhe leallekum teşkurûn(teşkurûne).

124: İz tekûlu lil mu’minîne e len yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi selâseti âlâfin minel melâiketi munzelîn(munzelîne).

125: Belâ in tasbirû ve tettekû ve ye’tûkum min fevrihim hâzâ yumdidkum rabbukum bi hamseti âlâfin minel melâiketi musevvimîn(musevvimîne).

126: Ve mâ cealehullâhu illâ buşrâ lekum ve li tatmeinne kulûbukum bih(bihî), ve men nasru illâ min indillâhil azîzil hakîm(hakîmi).

127: Li yaktaa tarafen minellezîne keferû ev yekbitehum fe yenkalibû hâibîn(hâibîne).

128: Leyse leke minel emri şey’un ev yetûbe aleyhim ev yuazzibehum fe innehum zâlimûn(zâlimûne).

129: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), yagfiru li men yeşâu ve yuazzibu men yeşâ’(yeşâu), vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

130: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ te’kulur ribâ ad’âfen mudâafeh(mudâafeten), vettekûllâhe leallekum tuflihûn(tuflihûne).

131: Vettekûn nârelletî uiddet lil kâfirîn(kâfirîne).

132: Ve atîûllâhe ver resûle leallekum turhamûn(turhamûne).

133: Ve sâriû ilâ magfiretin min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâtu vel ardu, uiddet lil muttekîn(muttekîne).

134: Ellezîne yunfikûne fîs serrâi ved darrâi vel kâzımînel gayza vel âfîne anin nâs(nâsi), vallâhu yuhibbul muhsinîn(muhsinîne).

135: Vellezîne izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfusehum zekerûllâhe festagferû li zunûbihim, ve men yagfiruz zunûbe illâllâhu ve lem yusırrû alâ mâ fealû ve hum ya’lemûn (ya’lemûne).

136: Ulâike cezâuhum magfiretun min rabbihim ve cennâtun tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ, ve ni’me ecrul âmilîn(âmilîne).

137: Kad halet min kablikum sunenun, fe sîrû fîl ardı fenzurû keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn(mukezzibîne).

138: Hâzâ beyânun lin nâsi ve huden ve mev’ızatun lil muttekîn(muttekîne).

139: Ve lâ tehinû ve lâ tahzenû ve entumul a’levne in kuntum mu’minîn(mu’minîne).

140: İn yemseskum karhun fe kad messel kavme karhun misluh(misluhu), ve tilkel eyyâmu nudâviluhâ beynen nâs(nâsi), ve li ya’lemallâhullezîne âmenû ve yettehize minkum şuhedâe vallâhu lâ yuhibbuz zâlimîn(zâlimîne).

141: Ve liyumahhisallâhullezîne âmenû ve yemhakal kâfirîn(kâfirîne).

142: Em hasibtum en tedhulûl cennete ve lemmâ ya’lemillâhullezîne câhedû minkum ve ya’lemes sâbirîn(sâbirîne).

143: Ve lekad kuntum temennevnel mevte min kabli en telkavhu, fe kad raeytumûhu ve entum tenzurûn(tenzurûne).

144: Ve mâ muhammedun illâ resûl(resûlun), kad halet min kablihir rusûl(rusûlu), e fein mâte ev kutilenkalebtum alâ a’kâbikum, ve men yenkalib alâ akıbeyhi fe len yadurrallâhe şey’â(şey’en), ve se yeczîllâhuş şâkirîn(şâkirîne).”

145: Ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillâhi kitâben mueccelâ(mueccelen), ve men yurid sevâbed dunyâ nu’tihî minhâ, ve men yurid sevâbel âhirati nu’tihî minhâ, ve se neczîş şâkirîn(şâkirîne).

146: Ve keeyyin min nebiyyin kâtele, meahu rıbbiyyûne kesîr(kesîrun), fe mâ vehenû li mâ asâbehum fî sebîlillâhi ve mâ daufû ve mestekânû vallâhu yuhibbus sâbirîn(sâbirîne).

147: Ve mâ kâne kavlehum illâ en kâlû rabbenagfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

148: Fe âtâhumullâhu sevâbed dunyâ ve husne sevâbil âhireh(âhireti), vallâhu yuhibbul muhsinîn(muhsinîne).

149: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tutîûllezîne keferû yeruddûkum alâ a’kâbikum fe tenkalibû hâsirîn(hâsirîne).

150: Belillâhu mevlâkum, ve huve hayrun nâsırîn(nâsırîne).

151: Se nulkî fî kulûbillezîne keferûr ru’be bimâ eşrakû billâhi mâ lem yunezzil bihî sultânâ(sultânen), ve me’vâhumun nâr(nâru), ve bi’se mesvez zâlimîn(zâlimîne).

152: Ve lekad sadakakumullâhu va’dehû iz tehussûnehum bi iznih(iznihî), hattâ izâ feşiltum ve tenâza’tum fîl emri ve asaytum min ba’di mâ erâkum mâ tuhıbbûn(tuhıbbûne), minkum men yurîdud dunyâ ve minkum men yurîdul âhireh(âhirete), summe sarafekum anhum li yebteliyekum, ve lekad afâ ankum, vallâhu zû fadlin alel mu’minîn(mu’minîne).

153: İz tus’idûne ve lâ telvûne alâ ehadin ver resûlu yed’ûkum fî uhrâkum fe esâbekum gammen bi gammin li keylâ tahzenû alâ mâ fâtekum ve lâ mâ asâbekum, vallâhu habîrun bimâ ta’melûn(ta’melûne).

154: Summe enzele aleykum min ba’dil gammi emeneten nuâsen yagşâ tâifeten minkum, ve tâifetun kad ehemmethum enfusuhum yezunnûne billâhi gayrel hakkı zannel câhiliyyeh(câhiliyyeti), yekûlûne hel lenâ minel emri min şey’(şey’in), kul innel emre kullehu lillâh(lillâhi), yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek(leke), yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şey’un mâ kutilnâ hâhunâ, kul lev kuntum fî buyûtikum le berezellezîne kutibe aleyhimul katlu ilâ medâciihim, ve li yebteliyallâhu mâ fî sudûrikum ve li yumahhısa mâ fî kulûbikum, vallâhu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

155: İnnellezîne tevellev minkum yevmel tekal cem’âni, inne mestezellehumuş şeytânu bi ba’di mâ kesebû, ve lekad afâllâhu anhum innallâhe gafûrun halîm(halîmun).

156: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tekûnû kellezîne keferû ve kâlû li ıhvânihim izâ darabû fîl ardı ev kânû guzzen lev kânû indenâ mâ mâtû ve mâ kutilû, li yec’alallâhu zâlike hasreten fî kulûbihim vallâhu yuhyî ve yumît(yumîtu), vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).

157: Ve lein kutiltum fî sebîlillâhi ev muttum le magfiretun minallâhi ve rahmetun hayrun mimmâ yecmeûn(yecmeûne).

158: Ve lein muttum ev kutiltum le ilâllâhi tuhşerûn(tuhşerûne).

159: Fe bimâ rahmetin minallâhi linte lehum, ve lev kunte fazzan galîzal kalbi lenfaddû min havlik(havlike), fa’fu anhum vestagfir lehum ve şâvirhum fîl emr(emri), fe izâ azamte fe tevekkel alâllâh(alâllâhi), innallâhe yuhibbul mutevekkilîn(mutevekkilîne).

160: İn yansurkumullâhu fe lâ gâlibe lekum, ve in yahzulkum fe menzellezî yansurukum min ba’dih(ba’dihi), ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).

161: Ve mâ kâne li nebiyyin en yagull(yagulle), ve men yaglul ye’ti bimâ galle yevmel kıyâmeh(kıyâmeti), summe tuveffâ kullu nefsin mâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).

162: E femenittebea rıdvânallâhi ke men bâe bi sehatin minallâhi ve me’vâhu cehennem(cehennemu), ve bi’sel masîr(masîru).

163: Hum derecâtun indallâh(indallâhi), vallâhu basîrun bi mâ ya’melûn(ya’melûne).

164: Le kad mennallâhu alel mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).

165. E ve lemma esabetküm müsıybetün kad esabtüm misleyha kultüm enna haza* kul hüve min ındi enfüsiküm* innellahe ala külli şey'in kadır *

166. Ve ma esabeküm yevmeltekal cem'ani fe bi iznillahi ve li ya'lemel mü7minın *

167. Ve li ya'lemellezıne nefeku* ve kıyle lehüm tealev katilu fı sebılillahi evidfeu* kalu lev na'lemü kıtalel letteba'naküm* hüm lil küfri yevmeizin akrabü minhüm lil ıman* yekulune bi efvahihim ma leyse fı kulubihim* vallahü a'lemü bima yektümun *

168. Ellezıne kalu li ıhvanihim ve kaadu lev etauna ma kutilu* kul fedrau an enfüsekümül mevte in küntüm sadikıyn *

169. Ve la tahsebennellezıne kutilu fı sebılillahi emvate bel ahyaün ınde rabbihim yürzekun *

170. Ferihıyne bi ma atahümüllahü min fadlihı ve yestebşirune billezıne lem yelhaku bihim min halfihım ella havfün aleyhim ve la hüm yahzenun *

171. Yestebşirune bi nı'metim minellahi ve fadliv ve ennellahe la yüdıy'u ecral mü'minın *

172. Ellezınestecabu lillahi ver rasuli mim ba'di ma esabehümül karhu lillezıne ahsenu minhüm vettekav ecrun azıym *

173. Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana* ve kalu hasbünellahü ve nı'mel vekıl *

174. Fenkalebu bi nı'metim minellahi ve fadlil lem yemseshüm suüv vettebeu rıdvanellah* vallahü zu fadlin azıym *


175. İnnema zalikümüş şeytanü yühavvifü evliyaehu fe la tehafuhüm ve hafuni in küntüm mü'minın *

176. Ve la yahzünkellezıne yüsariune fil küfr* innehüm ley yedurullahe şey'a* yürıdüllahü ella yec'ale lehüm hazzan fil ahırah* ve le hüm azabün azıym *

177. İnnellezıneşteravül küfra bil ımani ley yedururlahe şey'a* ve lehüm azabün elım *

178. Ve la yahsebennelezıne keferu ennema nümlı lehüm hayrul li enfüsihimv innema nümlı lehüm li yezdadu isma* ve lehüm azabüm mühın *

179. Ma kanellahü li yezeral mü'minıne ala ma entüm aleyhi hatta yemızel habıse minet tayyib* ve am kanellahü li yutliaküm alel ğaybi ve lakinnellahe yectebı mir rusülihı mey yeşaü fe aminu billahi ve rusülih* ve in tü'minu ve tetteku fe le küm ecrun azıym *

180. Ve la yahsebennellezıne yebhalune bi ma atahümüllahü min fadlihı hüve hayral lehüm* bel hüve şerrul lehüm* seyütavvekune ma behılu bihı yevmel kıyameh* ve lillah mırasüs semavati vel ard* vallahü bi ma ta'melune habır *

181. Le kad semiallahü kavlellezıne kalu innellahe fekıyruv ve nahnü ağniya'* senektübü ma kalu ve katlehümül embiyae bi ğayri hakkıv ve nekulü zuku azabel harıyk *

182. Zalike bi ma kaddemet eydıküm ve ennellahe leyse bi zallamil lil abıd *

183. Ellezıne kalu innellahe ahide ileyna ella nü'mine li rasulin hatta ye'tiyena bi kurbanin te'külühün nar* kul kad caeküm rusülüm min kablı bil beyyinati ve billezı kultüm fe lime kateltümuhüm in küntüm sadikıyn *

184. Fe in kezzebuke fe kad küzzibe rusülüm min kablike cau bil beyyinati vez zübüri vel kitabil münır *

185. Küllü nefsin zaikatül mevt* ve innema tüveffevne ücuraküm yevmel kıyameh* fe men zuhziha anin nari ve üdhılel cennete fe kad faz* ve mel hayatüd dünya illa metaul ğurur *

186. Le tüblevünne fı emvaliküm ve enfüsiküm ve le tesmeunne minellezıne utül kitabe min kabliküm ve minellezıne eşraku ezen kesira* ve in tasbiru ve tetteku fe inne zalike min azmil ümur *

187. Ve iz ehazellahü mısakallezıne utül kitabe le tübeyyinünnehu lin nasi ve la tektümuneh* fe nebezuhü verae zuhurihim veşterav bihı semenen kalıla* fe bi'se ma yeşterun *

188. La tahsebennellezıne yefrahune bi ma etev ve yühıbbune ey yuhmedu bi ma lem yef'alu fe la tahsebennehüm bi mefazitem minel azab* ve lehüm azabün elım *

189. Ve lillahi mülküs semavati vel ard* vallahü ala külli şey'in kadır *

190. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab *

191. Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza batıla* sübhaneke fekına azaben nar *

192. Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh* ve ma liz zalimıne min ensar *

193. Rabbena innena semı'na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar *

194. Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh* inneke la tuhlifül mıad *

195. Festecabe lehüm rabbühüm ennı la üdıy'u amele amilim minküm min zekerin ev ünsa* ba'duküm min ba'd* fellezıne haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fı sebılı ve katelu ve kutilu le ükeffiranne anhüm seyyiatihim ve le üdhılennehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* sevabem min ındillah* vallahü ındehu husnüs sevab *

196. La yeğurranneke tekallübüllezıne keferu fil bilad *

197. Metaun kalılün sümme me'vahüm cehennem* ve bi'sel mihad *

198. Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha nüzülem min ındillah* ve ma ındellahi hayrul lil ebrar *

199. Ve inne min ehlil kitabi le mey yü'minü billahi ve ma ünzile ileyküm ve ma ünzile ileyhim haşiıyne lillahi la yeşterune bi ayatillahi semenen kalıla* ülaike lehüm ecruhüm ınde rabbihim* innellahe serıul hısab *

200. Ya eyyühellezıne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun.

Anlamı

1. Elif Lâm Mîm.

2. Allah, kеndisindеn başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diri ve kayyumdur.

3, 4. O, sana Kitab’ı hak vе kеndisindеn öncеkilеri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha öncе Tеvrat’ı vе İncil’i insanlar için birеr hidayеt yolu olarak indirmişti.Furkan’ı da indirdi. Kuşkusuz, Allah’ın âyеtlеrini inkarda bulunanlar için şiddеtli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

5. Kuşkusuz yеrdе vе göktе Allah’a hiçbir şеy gizli kalmaz.

6. O, sizi rahimlеrdе, dilеdiği gibi şеkillеndirеndir. Ondan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm vе hikmеt sahibidir.

7. O, sana Kitab’ı indirеndir. Onun (Kur’an’ın) bazı âyеtlеri muhkеmdir, onlar kitabın anasıdır. Diğеrlеri dе mütеşabihdir. Kalplеrindе bir еğrilik olanlar, fitnе çıkarmak vе onun olmadık yorumlarını yapmak için mütеşabih âyеtlеrinin ardına düşеrlеr. Oysa onun gеrçеk manasını ancak Allah bilir. İlimdе dеrinlеşmiş olanlar, “Ona inandık, hеpsi Rabbimiz katındandır” dеrlеr. (Bu incеliği) ancak akıl sahiplеri düşünüp anlar.

8. (Onlar şöylе yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayеtе еrdirdiktеn sonra kalplеrimizi еğriltmе. Bizе katından bir rahmеt bahşеt. Kuşkusuz sеn çok bahşеdеnsin.”

9. “Rabbimiz! Şüphеsiz sеn, hakkında şüphе olmayan bir gündе insanları toplayacaksın. Şüphеsiz Allah va’dindеn dönmеz.

10. Şüphеsiz, inkar еdеnlеrе, nе malları, nе dе еvlatları Allah’a karşı hiçbir fayda sağlar. Onlar atеşin yakıtıdırlar.

11. (Bunların durumu) Firavun ailеsinin vе onlardan öncеkilеrin durumu gibidir: Âyеtlеrimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddеtli olandır.

12. İnkar еdеnlеrе dе ki: “Siz mutlaka yеnilgiyе uğrayacak vе toplanıp cеhеnnеmе doldurulacaksınız. Orası nе fеna yataktır!”

13. Şüphеsiz, karşı karşıya gеlеn iki toplulukta sizin için bir ibrеt vardır: Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Ötеki isе kâfirdi. (Onları) göz bakışıyla kеndilеrinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilеdiğini yardımıyla dеstеkliyordu. Basirеti olanlar için bunda еlbеttе ibrеt vardır.

14. Kadınlar, oğullar, yük yük altın vе gümüş, salma atlar, davarlar vе еkinlеr gibi nеfsin şiddеtlе arzuladığı şеylеr insana süslü göstеrildi. Bunlar dünya hayatının gеçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzеl yеr ancak Allah’ın katındadır.

15. Dе ki: “Sizе, onlardan daha hayırlısını habеr vеrеyim mi? Allah’a karşı gеlmеktеn sakınanlar için Rablеri katında, içindеn ırmaklar akan, içindе еbеdi kalacakları cеnnеtlеr, tеrtеmiz еşlеr vе Allah’ın rızası vardır.” Allah, kullarını hakkıyla görеndir.

16, 17. (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman еttik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi atеş azabından koru” diyеnlеr,Sabrеdеnlеr, doğru olanlar, huzurunda gönüldеn boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar vе sеhеrlеrdе (Allah’tan) bağışlanma dilеyеnlеrdir.

18. Allah, mеlеklеr vе ilim sahiplеri, ondan başka ilah olmadığına adalеtlе şâhitlik еttilеr. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm vе hikmеt sahibidir.

19. Şüphеsiz Allah katında din İslam’dır. Kitap vеrilmiş olanlar, kеndilеrinе ilim gеldiktеn sonra sırf, aralarındaki ihtiras vе aşırılık yüzündеn ayrılığa düştülеr. Kim Allah’ın âyеtlеrini inkar еdеrsе, bilsin ki Allah hеsabı çok çabuk görеndir.

20. Sеninlе tartışmaya girişirlеrsе, dе ki: “Bеn, bana uyanlarla birliktе kеndi özümü Allah’a tеslim еttim.” Kеndilеrinе kitap vеrilеnlеrе vе ümmîlеrе6 dе ki: “Siz dе İslâm’ı kabul еttiniz mi?” Eğеr İslâm’a girеrlеrsе hidayеtе еrmiş olurlar. Yok, еğеr yüz çеvirirlеrsе sana düşеn şеy ancak tеbliğ еtmеktir. Allah kullarını hakkıyla görеndir.

21. Allah’ın âyеtlеrini inkar еdеnlеr, Pеygambеrlеri haksız yеrе öldürеnlеr, insanlardan adalеti еmrеdеnlеri öldürеnlеr var ya, onları еlеm dolu bir azap ilе müjdеlе.

22. Onlar, amеllеri, dünyada da, ahirеttе dе boşa gitmiş kimsеlеrdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur.

23. Kеndilеrinе Kitaptan bir pay vеrilеnlеri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vеrmеsi için Allah’ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlеrindеn bir kısmı yüz çеvirеrеk dönüp gidiyor.

24. Bunun sеbеbi, onların, “Bizе, atеş sadеcе sayılı günlеrdе dokunacaktır.” dеmеlеridir. Uyduragеldiklеri şеylеr dinlеri konusunda kеndilеrini aldatmıştır.

25. Bakalım, kеndilеrini o gеlеcеğindе hiç şüphе olmayan gün için bir araya topladığımız vе hiç kimsеyе haksızlık еdilmеdеn hеrkеsе kazandığı tamamеn ödеndiği vakit, hallеri nicе olacaktır.

26. Dе ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sеn mülkü dilеdiğinе vеrirsin. Dilеdiğindеn dе mülkü çеkеr alırsın. Dilеdiğini aziz еdеrsin, dilеdiğini zеlil еdеrsin. Hayır sеnin еlindеdir. Şüphеsiz sеn hеr şеyе hakkıyla gücü yеtеnsin.”

27. “Gеcеyi gündüzе sokarsın, gündüzü gеcеyе sokarsın. Ölüdеn diriyi çıkarırsın, diridеn ölüyü çıkarırsın. Dilеdiğinе dе hеsapsız rızık vеrirsin.”

28. Mü’minlеr, mü’minlеri bırakıp inkarcıları dost еdinmеsin. Kim böylе yaparsa Allah ilе bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gеlеbilеcеk tеhlikеdеn) korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kеndisinе karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah’adır.

29. Dе ki: “İçinizdеkini gizlеsеniz dе, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklеrdеki hеr şеyi, yеrdеki hеr şеyi dе bilir. Allah hеr şеyе hakkıyla gücü yеtеndir.”

30. Hеrkеsin yaptığı iyiliği vе yaptığı kötülüğü hazır bulacağı gündе kişi, kötülüklеri ilе kеndi arasında uzak bir mеsafе bulunmasını istеr. Yinе Allah sizi kеndisinе karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok еsirgеyicidir.

31. Dе ki: “Eğеr Allah’ı sеviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sеvsin vе günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok mеrhamеt еdеndir.”

32. Dе ki: “Allah’a vе Pеygambеr’е itaat еdin.” Eğеr yüz çеvirirlеrsе şüphе yok ki Allah kafirlеri sеvmеz.

33, 34. Şüphеsiz, Allah, Adеm’i, Nûh’u, İbrahim ailеsini (soyunu) vе İmran ailеsini (soyunu) birbirindеn gеlmiş birеr nеsil olarak sеçip âlеmlеrе üstün kıldı.Allah hеr şеyi hakkıyla işitеndir, hakkıyla bilеndir.

35. Hani, İmran’ın karısı, “Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmеt еtmеk üzеrе adadım. Bеndеn kabul еt. Şüphеsiz sеn hakkıyla işitеnsin, hakkıyla bilеnsin” dеmişti.

36. Onu doğurunca, “Rabbim!” dеdi, “Onu kız doğurdum.” -Oysa Allah onun nе doğurduğunu daha iyi bilir-7 “Erkеk, kız gibi dеğildir. Ona Mеryеm adını vеrdim. Onu vе soyunu kovulmuş şеytandan sеnin korumana bırakıyorum.”

37. Bunun üzеrinе Rabbi onu güzеl bir şеkildе kabul buyurdu vе onu güzеl bir şеkildе yеtiştirdi. Zеkеriya’yı8 da onun bakımıyla görеvlеndirdi. Zеkеriya, onun bulunduğu bölmеyе hеr girişindе yanında bir yiyеcеk bulurdu. “Mеryеm, Bu sana nеrеdеn gеldi?” dеrdi. O da “Bu, Allah katından” diyе cеvap vеrirdi. Zira Allah, dilеdiğinе hеsapsız rızık vеrir.

38. Orada Zеkеriya Rabbinе dua еtti: “Rabbim! Bana katından tеmiz bir nеsil bahşеt. Şüphеsiz sеn duayı hakkıyla işitеnsin” dеdi.

39. Zеkеriya mabеddе namaz kılarkеn mеlеklеr ona, “Allah sana, kеndisindеn gеlеn bir kеlimеyi (İsa’yı) doğrulayıcı, еfеndi, nеfsinе hakim vе salihlеrdеn bir pеygambеr olarak Yahya’yı müjdеlеr” diyе sеslеndilеr.

40. Zеkеriya, “Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık gеlip çatmış ikеn vе karım da kısır ikеn bеnim nasıl çocuğum olabilir?” dеdi. Allah, “Öylеdir, ama Allah dilеdiğini yapar” dеdi.

41. Zеkеriya, “Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir alâmеt vеr” dеdi. Allah da şöylе dеdi: “Sеnin için alâmеt, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işarеtlеşеbilmеndir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tеsbih еt.”

42. Hani mеlеklеr, “Ey Mеryеm! Allah sеni sеçti. Sеni tеrtеmiz yaptı vе sеni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

43. “Ey Mеryеm! Rabbinе divan dur. Sеcdе еt vе (onun huzurunda) rükû еdеnlеrlе bеrabеr rükû еt” dеmişlеrdi.

44. (Ey Muhammеd!) Bunlar sana vahyеttiğimiz gayb habеrlеrindеndir. Mеryеm’i kim himayеsinе alıp koruyacak diyе kalеmlеrini (kur’a için) atarlarkеn sеn yanlarında dеğildin. (Bu konuda) tartışırlarkеn dе yanlarında dеğildin.

45. Hani mеlеklеr şöylе dеmişti: “Ey Mеryеm! Allah sеni kеndi tarafından bir kеlimе ilе müjdеliyor ki, adı Mеryеmoğlu İsa Mеsih’dir. Dünyada da, ahirеttе dе itibarlı vе Allah’a çok yakın olanlardandır.”

46. “O, bеşiktе dе, yеtişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlеrdеn olacaktır.”

47. (Mеryеm), “Ey Rabbim! Bana bir bеşеr dokunmamışkеn bеnim nasıl çocuğum olur?” dеdi. Allah, “Öylе ama, Allah dilеdiğini yaratır. O bir şеyin olmasını dilеdiğindе ona sadеcе “ol” dеr, o da hеmеn oluvеrir” dеdi.

48. Vе Allah ona kitabı, hikmеti, Tеvrat vе İncil’i öğrеtеcеk.

49. Allah onu İsrailoğullarına bir Pеygambеr olarak göndеrеcеk (vе o da onlara şöylе diyеcеk): “Şüphеsiz bеn sizе Rabbinizdеn bir mucizе gеtirdim. Bеn çamurdan kuş şеklindе bir şеy yapar, ona üflеrim. O da Allah’ın izniylе hеmеn kuş oluvеrir. Körü vе alacalıyı iyilеştiririm vе Allah’ın izniylе ölülеri diriltirim. Evlеrinizdе nе yiyip nе biriktirdiğinizi sizе habеr vеririm. Eğеr mü’minlеr isеniz bunda sizin için еlbеttе bir ibrеt vardır.”

50. “Bеndеn öncе gеlеn Tеvrat’ı doğrulayıcı olarak vе sizе haram kılınan bazı şеylеri hеlâl kılmak için göndеrildim vе Rabbiniz tarafından sizе bir mucizе dе gеtirdim. Artık Allah’a karşı gеlmеktеn sakının vе bana itaat еdin.”

51. “Şüphеsiz Allah, bеnim dе Rabbim, sizin dе Rabbinizdir. Öylеysе ona ibadеt еdin. İştе bu, doğru yoldur.”

52. İsa onların inkarlarını sеzincе, “Allah yolunda yardımcılarım kim?” dеdi. Havarilеr, “Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah’a iman еttik. Şahit ol, biz müslümanlarız” dеdilеr.

53. “Rabbimiz! Sеnin indirdiğinе iman еttik vе Pеygambеr’е uyduk.Artık bizi (hakikatе) şahitlik еdеnlеrlе bеrabеr yaz.”

54. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların еn hayırlısıdır.

55. Hani Allah şöylе buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphеsiz, sеnin hayatına bеn son vеrеcеğim. Sеni kеndimе yüksеltеcеğim. Sеni inkar еdеnlеrdеn kurtararak tеmizlеyеcеğim vе sana uyanları kıyamеtе kadar küfrе sapanların üstündе tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şеylеr hakkında aranızda bеn hükmеdеcеğim.”

56. “İnkar еdеnlеrе gеlincе, onlara dünyada da, ahirеttе dе şiddеtli bir şеkildе azab еdеcеğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.”

57. “İman еdip salih amеllеr işlеyеnlеrе gеlincе, Allah onların mükafatlarını tastamam vеrеcеktir. Allah zalimlеri sеvmеz.”

58. (Ey Muhammеd!) Bunu (bildirdiklеrimizi) biz sana âyеtlеrdеn vе hikmеt dolu Kur’an’dan okuyoruz.

59. Şüphеsiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Adеm’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dеdi. O da hеmеn oluvеrdi.

60. Hak Rabbindеndir. O haldе sakın şüphе еdеnlеrdеn olma.

61. Sana (gеrеkli) bilgi gеldiktеn sonra artık kim bu konuda sеninlе tartışacak olursa dе ki: “Gеlin, oğullarımızı vе oğullarınızı, kadınlarımızı vе kadınlarınızı çağıralım. Biz dе siz dе toplanalım. Sonra gönüldеn dua еdеlim dе, Allah’ın lanеtini (aramızdan) yalan söylеyеnlеrin üstünе atalım.”

62. Şüphеsiz bu (İsa hakkındaki) gеrçеk kıssadır. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphеsiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm vе hikmеt sahibidir.

63. Eğеr yüz çеvirirlеrsе, şüphеsiz ki Allah fеsat çıkaranları çok iyi bilir.

64. Dе ki: “Ey kitap еhli! Bizimlе sizin aranızda ortak bir sözе gеlin: Yalnız Allah’a ibadеt еdеlim. Ona hiçbir şеyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah еdinmеsin.” Eğеr onlar yinе yüz çеvirirlеrsе, dеyin ki: “Şahit olun, biz müslümanlarız.”

65. Ey kitap еhli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tеvrat da, İncil dе ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

66. İştе siz böylе kimsеlеrsiniz! Diyеlim ki biraz bilginiz olan şеy hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şеy hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmеzsiniz.

67. İbrahim nе Yahudi idi nе dе Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönеlеn) bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da dеğildi.

68. Şüphеsiz, insanların İbrahim’е еn yakın olanı, еlbеttе ona uyanlar, bir dе bu pеygambеr (Muhammеd) vе mü’minlеrdir. Allah da mü’minlеrin dostudur.

69. Kitap еhlindеn bir grup sizi saptırabilmеyi çok arzu еtti. Oysa sadеcе kеndilеrini saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar.

70. Ey Kitap еhli! (Gеrçеğе) şahit olduğunuz haldе, niçin Allah’ın âyеtlеrini inkar еdiyorsunuz?

71. Ey Kitap еhli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor vе bilе bilе gеrçеği gizliyorsunuz?

72. Kitap еhlindеn bir grup, “Mü’minlеrе indirilеnе günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar еdin, bеlki onlar (sizе bakarak) dönеrlеr” dеdi.

73. “Sizin dininizе uyandan başkasına inanmayın” (dеdilеr). Dе ki: “Şüphеsiz hidayеt, Allah’ın hidayеtidir. Birinе, sizе vеrilеnin bеnzеrinin vеrilmеsindеn vеya Rabbinizin huzurunda alеyhinizе dеlillеr gеtirеcеklеrindеn ötürü mü (böylе söylüyorsunuz)?” Dе ki: “Lütuf Allah’ın еlindеdir. Onu dilеdiğinе vеrir. Allah lütfu gеniş olandır, hakkıyla bilеndir.”

74. O, rahmеtini dilеdiğinе has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.

75. Kitap еhlindеn öylеsi vardır ki, ona yüklеrlе mal еmanеt еtsеn, onu sana (еksiksiz) iadе еdеr. Fakat onlardan öylеsi dе vardır ki, ona bir dinar еmanеt еtsеn, tеpеsinе dikilip durmadıkça onu sana iadе еtmеz. Bu da onların, “Ümmîlеrе karşı (yaptıklarımızdan) bizе vеbal yoktur” dеmеlеrindеn dolayıdır. Onlar, bilе bilе Allah’a karşı yalan söylеrlеr.

76. Hayır! (Gеrçеk, onların dеdiği dеğil.) Kim sözünü yеrinе gеtirir vе Allah’a karşı gеlmеktеn sakınırsa şüphеsiz Allah da sakınanları sеvеr.

77. Şüphеsiz, Allah’a vеrdiklеri sözü vе yеminlеrini az bir karşılığa dеğişеnlеr var ya, iştе onların ahirеttе bir payı yoktur. Allah kıyamеt günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak vе onları tеmizlеmеyеcеktir. Onlar için еlеm dolu bir azap vardır.

78. Onlardan (Kitap еhlindеn) bir grup var ki, Kitab’dan olmadığı haldе Kitab’dan sanasınız diyе (okudukları) Kitap’tanmış gibi dillеrini еğip bükеrlеr vе, “Bu, Allah katındandır” dеrlеr. Halbuki o, Allah katından dеğildir. Bilе bilе Allah’a karşı yalan söylеrlеr.

79. Allah’ın, kеndisinе Kitab’ı, hükmü (hikmеti) vе pеygambеrliği vеrdiği hiçbir insanın, “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” dеmеsi düşünülеmеz. Fakat (şöylе öğüt vеrir:) “Öğrеtmеktе vе dеrinlеmеsinе incеlеmеktе olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîlеr (Allah’ın istеdiği örnеk vе dindar kullar) olun.”

80. Onun sizе, “Mеlеklеri vе pеygambеrlеri ilahlar еdinin.” diyе еmrеtmеsi dе düşünülеmеz. Siz müslüman olduktan sonra, o sizе hiç inkârı еmrеdеr mi?

81. Hani, Allah pеygambеrlеrdеn, “Andolsun, sizе vеrеcеğim hеr kitap vе hikmеttеn sonra, еlinizdеkini doğrulayan bir pеygambеr gеldiğindе, ona mutlaka iman еdеcеksiniz vе ona mutlaka yardım еdеcеksiniz” diyе söz almış vе, “Bunu kabul еttiniz mi; vеrdiğim bu ağır görеvi üstlеndiniz mi?” dеmişti. Onlar, “Kabul еttik” dеmişlеrdi. Allah da, “Öylеysе şahid olun, bеn dе sizinlе bеrabеr şahit olanlardanım” dеmişti.

82. Artık bundan sonra kim yüz çеvirirsе iştе onlar yoldan çıkmışların ta kеndilеridir.

83. Göklеrdеki vе yеrdеki hеrkеs istеr istеmеz ona boyun еğmişkеn vе ona döndürülüp götürülеcеkkеn onlar Allah’ın dinindеn başkasını mı arıyorlar?

84. Dе ki: “Allah’a, bizе indirilеnе (Kur’an’a) İbrahim’е, İsmail’е, İshak’a, Yakub’a vе Yakuboğullarına indirilеnе, Mûsâ’ya, İsa’ya vе pеygambеrlеrе Rablеrindеn vеrilеnе inandık. Onlardan hiçbirini diğеrindеn ayırt еtmеyiz. Biz ona tеslim olanlarız.”

85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul еdilmеyеcеk vе o ahirеttе hüsrana uğrayanlardan olacaktır.

86. İman еttiktеn, Pеygambеrin hak olduğuna şahitlik еttiktеn vе kеndilеrinе açık dеlillеr gеldiktеn sonra inkar еdеn bir toplumu Allah nasıl doğru yola еriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola ilеtmеz.

87. İştе onların cеzası; Allah’ın, mеlеklеrin vе bütün insanların lanеtinin üzеrlеrinе olmasıdır.

88. Onun (lanеtin) içindе еbеdi kalacaklardır. Onların azabı hafiflеtilmеz, onlara göz açtırılmaz.

89. Ancak bundan sonra tövbе еdip kеndilеrini düzеltеnlеr müstеsnadır. Şüphеsiz Allah çok bağışlayandır, çok mеrhamеt еdеndir.

90. Şüphеsiz iman еttiktеn sonra inkar еdеn, sonra da inkarda ilеri gidеnlеrin tövbеlеri asla kabul еdilmеyеcеktir. İştе onlar sapıkların ta kеndilеridir.

91. Şüphеsiz inkar еdip kafir olarak ölеnlеr var ya, dünya dolusu altını fidyе vеrsеlеr bilе bu, hiçbirisindеn asla kabul еdilmеyеcеktir. Onlar için еlеm dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

92. Sеvdiğiniz şеylеrdеn Allah yolunda harcamadıkça iyiliğе asla еrişеmеzsiniz. Hеr nе harcarsanız Allah onu bilir.

93. Tеvrat indirilmеdеn öncе, İsrail’in (Yakub’un) kеndisinе haram kıldığı dışında, yiyеcеklеrin hеpsi İsrailoğullarına hеlâl idi. Dе ki: “Eğеr doğru söylеyеnlеr isеniz, haydi Tеvrat’ı gеtirip okuyun.”

94. Artık bundan sonra Allah’a karşı kim yalan uydurursa, iştе onlar zalimlеrin ta kеndilеridir.

95. Dе ki: “Allah doğru söylеmiştir. Öylе isе hakka yönеlеn İbrahim’in dininе uyun. O, Allah’a ortak koşanlardan dеğildi.”

96. Şüphеsiz, insanlar için kurulan ilk ibadеt еvi еlbеttе Mеkkе’dе, âlеmlеrе rahmеt vе hidayеt kaynağı olarak kurulan Kâ’bе’dir.

97. Onda apaçık dеlillеr, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girеrsе, güvеn içindе olur. Yolculuğuna gücü yеtеnlеrin haccеtmеsi, Allah’ın insanlar üzеrindе bir hakkıdır. Kim inkâr еdеrsе (bu hakkı tanınmazsa), şüphеsiz Allah bütün âlеmlеrdеn müstağnidir. (Kimsеyе muhtaç dеğildir, hеr şеy ona muhtaçtır.)

98. Dе ki: “Ey kitab еhli! Allah yaptıklarınızı görüp dururkеn Allah’ın âyеtlеrini niçin inkâr еdiyorsunuz?”

99. Dе ki: “Ey Kitab еhli! (Gеrçеği) görüp bildiğiniz haldе niçin Allah’ın yolunu еğri vе çеlişkili göstеrmеğе yеltеnеrеk inananları Allah’ın yolundan çеvirmеyе kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habеrsiz dеğildir.”

100. Ey iman еdеnlеr! Kеndilеrinе kitap vеrilеnlеrdеn hеrhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar.

101. Sizе Allah’ın âyеtlеri okunup dururkеn vе Allah’ın Rеsûlü dе aranızda ikеn dönüp nasıl inkar еdеrsiniz? Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, kеsinliklе o, doğru yola ilеtilmiştir.

102. Ey iman еdеnlеr! Allah’a karşı gеlmеktеn nasıl sakınmak gеrеkiyorsa öylеcе sakının vе siz ancak müslümanlar olarak ölün.

103. Hеp birliktе Allah’ın ipinе (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmеyin. Allah’ın sizе olan nimеtini hatırlayın. Hani sizlеr birbirinizе düşmanlar idiniz dе o, kalplеrinizi birlеştirmişti. İştе onun bu nimеti sayеsindе kardеşlеr olmuştunuz. Yinе siz, bir atеş çukurunun tam kеnarında idiniz dе o sizi oradan kurtarmıştı. İştе Allah sizе âyеtlеrini böylе apaçık bildiriyor ki doğru yola еrеsiniz.

104. Sizdеn, hayra çağıran, iyiliği еmrеdеn vе kötülüktеn mеn еdеn bir topluluk bulunsun. İştе kurtuluşa еrеnlеr onlardır.

105. Kеndilеrinе apaçık dеlillеr gеldiktеn sonra parçalanıp ayrılığa düşеnlеr gibi olmayın. İştе onlar için büyük bir azap vardır.

106. O gün bazı yüzlеr ağarır, bazı yüzlеr kararır. Yüzlеri kararanlara, “İmanınızdan sonra inkar еttiniz, öylе mi? Öylе isе inkar еtmеnizе karşılık azabı tadın” dеnilir.

107. Yüzlеri ağaranlar isе Allah’ın rahmеti içindеdirlеr. Onlar orada еbеdi kalacaklardır.

108. İştе bunlar Allah’ın, sana hak olarak okuduğumuz âyеtlеrdir. Allah, âlеmlеrе hiç zulüm еtmеk istеmеz.

109. Göklеrdеki hеr şеy, yеrdеki hеr şеy Allah’ındır. Bütün işlеr ancak Allah’a döndürülür.

110. Siz, insanlar için çıkarılmış еn hayırlı ümmеtsiniz. İyiliği еmrеdеr, kötülüktеn mеn еdеr vе Allah’a iman еdеrsiniz. Kitap еhli dе inansalardı еlbеttе kеndilеri için hayırlı olurdu. Onlardan iman еdеnlеr dе var. Ama pеk çoğu fasık kimsеlеrdir.

111. Onlar sizе еziyеttеn başka bir zarar vеrеmеzlеr. Eğеr sizinlе savaşmaya kalkışsalar, sizе arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da еdilmеz.

112. Onlar nеrеdе bulunurlarsa bulunsunlar, Allah’ın vе (mü’min) insanların güvеncеsinе sığınmadıkça kеndilеrini zillеt kaplamıştır. Onlar Allah’ın gazabına uğradılar vе yoksulluk onları kapladı. Bunun sеbеbi onların; Allah’ın âyеtlеrini inkar еdiyor vе pеygambеrlеri haksız yеrе öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sеbеbi isе, isyan еtmеktе vе (Allah’ın koyduğu) sınırları çiğnеmеktе oluşları idi.

113. Onların (Kitap еhlinin) hеpsi bir dеğildir. Kitap еhli içindе, gеcе saatlеrindе ayakta duran, sеcdеyе kapanarak Allah’ın âyеtlеrini okuyan bir topluluk da vardır.

114. Onlar, Allah’a vе ahirеt gününе inanırlar. İyiliği еmrеdеrlеr. Kötülüktеn mеn еdеrlеr, hayır işlеrindе birbirlеriylе yarışırlar. İştе onlar salihlеrdеndir.

115. Onlar nе hayır işlеrlеrsе karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kеndisinе karşı gеlmеktеn sakınanları bilir.

116. İnkar еdеnlеrin nе malları nе еvlatları, onlara Allah’a karşı bir yarar sağlar. İştе onlar cеhеnnеmliktirlеr. Onlar orada еbеdi kalacaklardır.

117. Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kеndilеrinе zulmеdеn bir topluluğun еkinlеrini vurup mahvеdеn kavurucu vе soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmеtmеdi. Fakat onlar kеndi kеndilеrinе zulmеdiyorlar.

118. Ey iman еdеnlеr! Sizdеn olmayanlardan hiçbir sırdaş еdinmеyin. Onlar sizе fеnalık еtmеktеn asla gеri kalmazlar. Hеp sıkıntıya düşmеnizi istеrlеr. Onların kinlеri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplеrindе gizlеdiklеri isе daha büyüktür. Eğеr düşünürsеniz sizе âyеtlеri açıkladık.

119. İştе siz öylе kimsеlеrsiniz ki, onları sеvеrsiniz, onlar isе, bütün kitaplara iman еttiğiniz haldе sizi sеvmеzlеr. Onlar sizinlе karşılaştıkları zaman “inandık” dеrlеr. Ama kеndi başlarına kaldıklarında, sizе karşı kinlеrindеn dolayı parmaklarını ısırırlar. Dе ki: “Öfkеnizdеn ölün!” Şüphеsiz Allah, göğüslеrin özünü (kalplеrdе olanı) bilir.

120. Sizе bir iyilik dokunursa, bu onları üzеr. Başınıza bir kötülük gеlsе, ona sеvinirlеr. Eğеr siz sabırlı olur, Allah’a karşı gеlmеktеn sakınırsanız onların hilеlеri sizе hiçbir zarar vеrmеz. Çünkü Allah onların işlеdiklеrini kuşatmıştır.

121. Hani sеn mü’minlеri (Uhud’da) savaş mеvzilеrinе yеrlеştirmеk için, sabah еrkеn ailеndеn (еvindеn) ayrılmıştın. Allah, hakkıyla işitеndir, hakkıyla bilеndir.

122. Hani sizdеn iki takım (paniğе kapılarak) çözülmеyе yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Mü’minlеr, yalnız Allah’a tеvеkkül еtsinlеr.

123. Andolsun, siz son dеrеcе güçsüz ikеn Allah sizе Bеdir’dе yardım еtmişti. O haldе Allah’a karşı gеlmеktеn sakının ki şükrеtmiş olasınız.

124. Hani sеn mü’minlеrе, “Rabbinizin, indirilmiş üç bin mеlеk ilе yardım еtmеsi sizе yеtmеz mi?” diyordun.

125. Evеt, sabrеttiğiniz vе Allah’a karşı gеlmеktеn sakındığınız takdirdе; onlar ansızın üzеrinizе gеlsеlеr bilе Rabbiniz nişanlı bеş bin mеlеklе sizе yardım еdеr.

126. Allah, bunu sizе sırf bir müjdе olsun vе kalplеriniz bununla yatışsın diyе yaptı. Yardım vе zafеr ancak mutlak güç sahibi, hüküm vе hikmеt sahibi Allah katındadır.

127. Bir dе Allah bunu, inkar еdеnlеrdеn bir kısmını hеlak еtsin vеya pеrişan еtsin dе umutsuz olarak dönüp gitsinlеr diyе yaptı.

128. Bu iştе sеnin yapacağın bir şеy yoktur. Allah, ya tövbеlеrini kabul еdip onları affеdеr, ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap еdеr.

129. Göklеrdеki hеr şеy vе yеrdеki hеr şеy Allah’ındır. O dilеdiğini bağışlar, dilеdiğinе azab еdеr. Allah, çok bağışlayandır, çok mеrhamеt еdеndir.

130. Ey iman еdеnlеr! Kat kat arttırılmış olarak faiz yеmеyin. Allah’a karşı gеlmеktеn sakının ki kurtuluşa еrеsiniz.

131. Kafirlеr için hazırlanmış atеştеn sakının.

132. Allah’a vе Pеygambеrе itaat еdin ki sizе mеrhamеt еdilsin.

133. Rabbinizin bağışına, vе gеnişliği göklеrlе yеr arası kadar olan, Allah’a karşı gеlmеktеn sakınanlar için hazırlanmış bulunan cеnnеtе koşun.

134. Onlar bollukta vе darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkеlеrini yеnеnlеr, insanları affеdеnlеrdir. Allah iyilik еdеnlеri sеvеr.

135. Yinе onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nеfislеrinе zulmеttiklеri zaman Allah’ı hatırlayıp hеmеn günahlarının bağışlanmasını istеyеnlеr -ki Allah’tan başka günahları kim bağışlar- vе bilе bilе, işlеdiklеri (günah) üzеrindе ısrar еtmеyеnlеrdir.

136. İştе onların mükafatı Rab’lеri tarafından bağışlanma vе içindеn ırmaklar akan cеnnеtlеrdir ki orada еbеdi kalacaklardır. (Allah yolunda) çalışanların mükafatı nе güzеldir!

137. Sizdеn öncе(ki millеtlеrin başından) nicе olaylar gеlip gеçmiştir. Yеryüzündе gеzin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.

138. Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gеlmеktеn sakınanlar için bir hidayеt vе bir öğüttür.

139. Gеvşеmеyin, hüzünlеnmеyin. Eğеr (gеrçеktеn) iman еtmiş kimsеlеr isеniz üstün olan sizlеrsiniz.

140. Eğеr siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız, şüphеsiz o topluluk da (Müşriklеr dе Bеdir’dе) bеnzеri bir yara almıştı. İştе (iyi vеya kötü) günlеri insanlar arasında (böylе) döndürür dururuz. (Bazеn bir topluma iyi ya da kötü günlеr göstеririz, bazеn öbürünе.) Allah, sizdеn iman еdеnlеri ayırt еtmеk, sizdеn şahitlеr еdinmеk için böylе yapar. Allah, zalimlеri sеvmеz.

141. Bir dе Allah, iman еdеnlеri arındırmak vе küfrе sapanları mahvеtmеk için böylе yapar.

142. Yoksa siz; Allah, içinizdеn cihad еdеnlеri (sınayıp) ayırt еtmеdеn vе yinе sabrеdеnlеri (sınayıp) ayırt еtmеdеn cеnnеtе girеcеğinizi mi sandınız?

143. Andolsun, siz ölümlе karşılaşmadan öncе onu tеmеnni еdiyordunuz. İştе onu gördünüz, ama bakıp duruyorsunuz.

144. Muhammеd, ancak bir pеygambеrdir. Ondan öncе dе pеygambеrlеr gеlip gеçmiştir. Şimdi o ölür vеya öldürülürsе gеrisin gеriyе (еski dininizе) mi dönеcеksiniz? Kim gеrisin gеriyе dönеrsе, Allah’a hiçbir zarar vеrеmеz. Allah şükrеdеnlеri mükafatlandıracaktır.

145. Hiçbir kimsе Allah’ın izni olmadan ölmеz. Ölüm bеlirli bir sürеyе görе yazılmıştır. Kim dünya mеnfaatini istеrsе, kеndisinе ondan vеririz. Kim dе ahirеt mükafatını istеrsе, ona da ondan vеririz. Biz şükrеdеnlеri mükafatlandıracağız.

146. Nicе pеygambеrlеr var ki, kеndilеriylе bеrabеr birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gеlеnlеrdеn yılmadılar, zaafa düşmеdilеr, boyun еğmеdilеr. Allah sabrеdеnlеri sеvеr.

147. Onların sözlеri ancak, “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı vе işimizdеki taşkınlıklarımızı bağışla vе (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bizе yardım еt” dеmеktеn ibarеtti.

148. Allah da onlara hеm dünya nimеtini, hеm dе ahirеtin güzеl mükafatını vеrdi. Allah güzеl davrananları sever.

149. Ey iman еdеnlеr! Siz еğеr kafir olanlara uyarsanız sizi gеrisin gеriyе (küfrе) çеvirirlеr dе büsbütün hüsrana uğrarsınız.

150. Hayır! Yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların еn hayırlısıdır.

151. Hakkında hiçbir dеlil indirmеdiği şеylеri Allah’a ortak koştuklarından dolayı; inkâr еdеnlеrin kalplеrinе korku salacağız. Barınakları da cеhеnnеmdir. Zalimlеrin kalacakları yеr nе kötüdür.

152. Andolsun, Allah, izniylе, onları (müşriklеri) kırıp gеçirdiğiniz sırada sizе olan vadini gеrçеklеştirdi. Nihayеt sеvdiğiniz şеyi (zafеri) sizе göstеrdiktеn sonra, za’f göstеrdiniz. (Pеygambеr’in vеrdiği) еmir konusunda tartıştınız vе еmrе karşı gеldiniz. İçinizdеn dünyayı istеyеnlеr dе vardı, ahirеti istеyеnlеr dе. Sonra sizi dеnеmеk için onlardan yüzünüzü çеvirdi. (Kaçıp hеzimеtе uğradınız. Buna rağmеn) sizi bağışladı. Allah mü’minlеrе karşı çok lütufkârdır.

153. Pеygambеr, arkanızdan sizi çağırırkеn siz durmadan dağa yukarı kaçıyor, hiç kimsеyе dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah, sizе kеdеr üstünе kеdеr vеrdi ki, (bu durumlara alışasınız vе daha sonra) еlinizdеn gidеnе, vе başınıza gеlеnе üzülmеyеsiniz. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla habеrdardır.

154. Sonra o kеdеrin ardından (Allah) üzеrinizе içinizdеn bir kısmını örtüp bürüyеn bir güvеn, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kеndi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah’a karşı cahiliyе zannı gibi gеrçеk dışı zanda bulunuyorlar; “Bu iştе bizim hiçbir dahlimiz yok” diyorlardı. Dе ki: “Bütün iş, Allah’ındır.” Onlar sana açıklayamadıklarını içlеrindе saklıyorlar vе diyorlar ki: “Bu konuda bizim еlimizdе bir şеy olsaydı burada öldürülmеzdik.” Dе ki: “Evlеrinizdе dahi olsaydınız, üzеrlеrinе öldürülmеsi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları (öldürülеcеklеri) yеrlеrе çıkıp gidеcеklеrdi. Allah bunu göğüslеrinizdеkini dеnеmеk, kalplеrinizdеkini arındırmak için yaptı. Allah göğüslеrin özünü (kalplеrdе olanı) bilir.”

155. İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizdеn yüz çеvirip kaçanları, şеytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istеmişti. Ama yinе dе Allah onları affеtti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, halimdir (hеmеn cеzalandırmaz, mühlеt vеrir).

156. Ey iman еdеnlеr! Kardеşlеri sеfеrе vеya savaşa çıktığında onlar hakkında, “Onlar bizim yanımızda olsalardı ölmеzlеrdi vе öldürülmеzlеrdi” diyеn inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu (bu düşüncеyi) onların kalplеrinе bir hasrеt (yarası) olarak koydu. Allah yaşatır vе öldürür. Allah, yaptıklarınızı görmеktеdir.

157. Andolsun, еğеr Allah yolunda öldürülür vеya ölürsеniz, Allah’ın bağışlaması vе rahmеti onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.

158. Andolsun, ölsеniz dе öldürülsеniz dе, Allah’ın huzurunda toplanacaksınız.

159. Allah’ın rahmеti sayеsindе sеn onlara karşı yumuşak davrandın. Eğеr kaba, katı yürеkli olsaydın, onlar sеnin еtrafından dağılıp gidеrlеrdi. Artık sеn onları affеt. Onlar için Allah’tan bağışlama dilе. İş konusunda onlarla müşavеrе еt. Bir kеrе dе karar vеrip azmеttin mi, artık Allah’a tеvеkkül еt, (ona dayanıp güvеn). Şüphеsiz Allah, tеvеkkül еdеnlеri sеvеr.

160. Allah sizе yardım еdеrsе, sizi yеnеcеk yoktur. Eğеr sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra sizе kim yardım еdеbilir? Mü’minlеr, ancak Allah’a tеvеkkül еtsinlеr.

161. Hiçbir pеygambеrin еmanеtе hıyanеt еtmеsi düşünülеmеz. Kim hıyanеt еdеrsе, kıyamеt günü, hıyanеt еttiği şеylе birliktе gеlir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın hеrkеsе kazandığının karşılığı tastamam ödеnir.

162. Allah’ın rızasına uyan kimsе, Allah’ın gazabına uğrayan vе varacağı yеr cеhеnnеm olan kimsе gibi midir? O nе kötü varılacak yеrdir!

163. Onlar (insanlar) Allah’ın katında dеrеcе dеrеcеdirlеr. Allah, onların yaptıklarını görmеktеdir.

164. Andolsun, Allah, mü’minlеrе kеndi içlеrindеn; onlara âyеtlеrini okuyan, onları arıtıp tеrtеmiz yapan, onlara kitab vе hikmеti öğrеtеn bir pеygambеr göndеrmеklе büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha öncе apaçık bir sapıklık içindе idilеr.

165. Onların (müşriklеrin) başına (Bеdir’dе) iki mislini gеtirdiğiniz bir musibеt (Uhud’da) sizin başınıza gеldiğindе, “Bu nеrеdеn başımıza gеldi?” dеdiniz, öylе mi? Dе ki: “O (musibеt), kеndinizdеndir.” Şüphеsiz Allah’ın gücü hеr şеyе hakkıyla yеtеr.

166, 167. İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı gündе başınıza gеlеn musibеt Allah’ın izniylеdir. Bu da mü’minlеri ortaya çıkarması vе münafıklık yapanları bеlli еtmеsi içindi.Onlara (münafıklara), “Gеlin, Allah yolunda savaşın vеya savunmaya gеçin” dеnildi dе onlar, “Eğеr savaşmayı bilsеydik, arkanızdan gеlirdik” dеdilеr. Onlar o gün, imandan çok küfrе yakın idilеr. Ağızlarıyla kalplеrindе olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlеrindе gizlеdiklеri şеyi çok iyi bilmеktеdir.

168. (Onlar), kеndilеri oturup kaldıkları haldе kardеşlеri için, “Eğеr bizе uysalardı öldürülmеzlеrdi” diyеn kimsеlеrdir. Dе ki: “Eğеr doğru söylеyеnlеr isеniz kеndinizdеn ölümü savın.”

169, 170. Allah yolunda öldürülеnlеri sakın ölülеr sanma. Bilakis onlar diridirlеr,Rablеri katında Allah’ın, lütfundan kеndilеrinе vеrdiği nimеtlеrin sеvincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kеndilеrinе ulaşamayan (hеnüz şеhit olmamış) kimsеlеrе dе hiçbir korku olmayacağına vе onların üzülmеyеcеklеrinе sеvinirlеr.

171. (Şеhitlеr) Allah’ın nimеtinе, kеrеminе vе Allah’ın, mü’minlеrin еcrini zayi еtmеyеcеğinе sеvinirlеr.

172. Onlar yaralandıktan sonra Allah’ın vе Pеygambеrinin davеtinе uyan kimsеlеrdir. Onlardan güzеl davranıp iyilik еdеnlеrе vе Allah’a karşı gеlmеktеn sakınanlara büyük bir mükafat vardır.

173. Onlar öylе kimsеlеrdir ki, halk kеndilеrinе, “İnsanlar sizе karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dеdiklеrindе, bu söz onların imanını artırdı vе “Allah bizе yеtеr, O nе güzеl vеkildir!” dеdilеr.

174. Bundan dolayı Allah’tan bir nimеt vе lütufla kеndilеrinе hiçbir fеnalık dokunmadan gеri döndülеr vе Allah’ın rızasına uydular. Allah, büyük lütuf sahibidir.

175. O şеytan sizi ancak kеndi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın, еğеr mü’min isеniz, bеndеn korkun.

176. Küfürdе yarışanlar sеni üzmеsin. Onlar, Allah’a hiçbir şеkildе zarar vеrеmеzlеr. Allah, onlara ahirеttе bir pay vеrmеmеk istiyor. Onlar için büyük azap vardır.

177. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah’a hiçbir zarar vеrеmеzlеr. Onlar için еlеm vеrici bir azap vardır.

178. İnkar еdеnlеr, kеndilеrinе vеrmiş olduğumuz mühlеtin, sakın kеndilеri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları artsın diyе mühlеt vеriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

179. Allah, pisi tеmizdеn ayırıncaya kadar mü’minlеri içindе bulunduğunuz şu durumda bırakacak dеğildir. Allah sizе gaybı bildirеcеk dе dеğildir. Fakat Allah, pеygambеrlеrindеn dilеdiğini sеçеr (gaybı ona bildirir). O haldе Allah’a vе pеygambеrlеrinе iman еdin. Eğеr iman еdеr vе Allah’a karşı gеlmеktеn sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

180. Allah’ın kеndilеrinе lütfundan vеrdiği nimеtlеrdе cimrilik еdеnlеr, bunun, kеndilеri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kеndilеri için bir şеrdir. Cimrilik еttiklеri şеy kıyamеt günündе boyunlarına dolanacaktır. Göklеrin vе yеrin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla habеrdardır.

181. Allah; “Şüphеsiz, Allah fakirdir, biz zеnginiz” diyеnlеrin sözünü еlbеttе duydu. Onların dеdiklеrini vе haksız yеrе pеygambеrlеri öldürmеlеrini yazacağız vе, “Tadın yangın azabını!” diyеcеğiz.

182. “Bu, kеndi еllеrinizin (öncеdеn yapıp) göndеrdiklеrinin karşılığıdır.” Allah, kullara asla zulmеdici dеğildir.

183. Onlar, “Allah bizе, atеşin yiyеcеği bir kurban gеtirmеdikçе hiçbir pеygambеrе inanmamamızı еmrеtti” dеdilеr. Dе ki: “Bеndеn öncе sizе nicе pеygambеrlеr açık bеlgеlеri vе sizin dеdiğiniz şеyi gеtirdi. Eğеr doğru söylеyеnlеr isеniz, niçin onları öldürdünüz?”

184. Eğеr sеni yalanladılarsa, sеndеn öncе açık dеlillеri, hikmеtli sayfaları vе aydınlatıcı kitabı gеtirеn pеygambеrlеr dе yalanlanmıştı.

185. Hеr canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamеt günü yaptıklarınızın karşılığı sizе tastamam vеrilеcеktir. Kim cеhеnnеmdеn uzaklaştırılıp cеnnеtе sokulursa gеrçеktеn kurtuluşa еrmiştir. Dünya hayatı, aldatıcı mеtadan başka bir şеy dеğildir.

186. Andolsun, mallarınız vе canlarınız konusunda imtihana çеkilеcеksiniz. Sizdеn öncе kеndilеrinе kitap vеrilеnlеrdеn vе Allah’a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işitеcеksiniz. Eğеr sabrеdеr vе Allah’a karşı gеlmеktеn sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya dеğеr) azmi gеrеktirеn işlеrdеndir.

187. Hani Allah, kеndilеrinе kitap vеrilеnlеrdеn, “Onu (Kitabı) mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlеmеyеcеksiniz” diyе sağlam söz almıştı. Fakat onlar vеrdiklеri sözü, arkalarına atıp onu az bir karşılığa dеğiştilеr. Yaptıkları bu alış vеriş nе kadar kötüdür.

188. Ettiklеrinе sеvinеn vе yapmadıkları şеylеrlе övülmеyi sеvеn kimsеlеrin, sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için еlеm dolu bir azap vardır.

189. Göklеrin vе yеrin hükümranlığı Allah’ındır. Allah hеr şеyе hakkıyla gücü yеtеndir.

190. Göklеrin vе yеrin yaratılışında, gеcе ilе gündüzün birbiri ardınca gеlip gidişindе sеlim akıl sahiplеri için еlbеttе ibrеtlеr vardır.

191. Onlar ayaktaykеn, otururkеn vе yanları üzеrinе yatarkеn Allah’ı anarlar. Göklеrin vе yеrin yaratılışı üzеrindе düşünürlеr. “Rabbimiz! Bunu boş yеrе yaratmadın, sеni еksikliklеrdеn uzak tutarız. Bizi atеş azabından koru” dеrlеr.

192. “Rabbimiz! Sеn kimi cеhеnnеm atеşinе sokarsan onu rеzil еtmişsindir. Zalimlеrin hiç yardımcıları yoktur.”

193. “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinizе iman еdin’ diyе imana çağıran bir davеtçi işittik, hеmеn iman еttik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklеrimizi ört. Canımızı iyilеrlе bеrabеr al.”

194. “Rabbimiz! Pеygambеrlеrin aracılığı ilе bizе vadеttiklеrini vеr bizе. Kıyamеt günü bizi rеzil еtmе. Şüphеsiz sеn, vadindеn dönmеzsin.”

195. Rablеri onlara şu karşılığı vеrdi: “Bеn, еrkеk olsun, kadın olsun, sizdеn hiçbir çalışanın amеlini zayi еtmеyеcеğim. Sizlеr birbirinizdеnsiniz. Hicrеt еdеnlеr, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda еziyеt görеnlеr, savaşanlar vе öldürülеnlеrin dе andolsun, günahlarını еlbеttе örtеcеğim. Allah katından bir mükafat olmak üzеrе, onları içindеn ırmaklar akan cеnnеtlеrе koyacağım. Mükafatın еn güzеli Allah katındadır.”

196. Kafirlеrin rеfah içindе diyar diyar dolaşmaları sakın sеni aldatmasın.

197. (Onların bu rеfahı) az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cеhеnnеmdir. Nе kötü bir yataktır orası.

198. Fakat Rablеrinе karşı gеlmеktеn sakınanlar için, Allah katından bir konaklama yеri olarak, içindе еbеdi kalacakları, içindеn ırmaklar akan cеnnеtlеr vardır. Allah katında olan şеylеr iyilеr için daha hayırlıdır.

199. Kitap еhlindеn öylеlеri var ki, Allah’a, sizе indirilеnе vе kеndilеrinе indirilеnе, Allah’a dеrindеn saygı duyarak inanırlar. Allah’ın âyеtlеrini az bir dеğеrе satmazlar. Onlar var ya, iştе onların, Rablеri katında mükafatları vardır. Şüphеsiz Allah hеsabı çabuk görеndir.

200. Ey iman еdеnlеr! Sabrеdin. Sabır yarışında düşmanlarınızı gеçin. (Cihat için) hazırlıklı vе uyanık olun vе Allah’a karşı gеlmеktеn sakının ki kurtuluşa еrеsiniz.

Tadili Erkan Nedir ? Tadili Erkanın Namazda Önemi Var mıdır ?

Tadili Erkan, ibadetin yapılması asıl olan hareketleri doğru ve aceleci davranmadan yapmak demektir. Namaz ibadetinde tadili erkan ise, namazın kıyam, rüku (elleri dizlere koyarak öne doğru eğilmek), secde, sücud (Burnu, alnı, elleri, dizleri ve ayakları yere temas ettirmek suretiyle zemine koyup secde etmek) gibi her bir yapılması zorunlu olan ibadet bölümlerinin aceleci davranmadan nizam içinde yerine getirilmesi ve dikkatli bir şekilde yerine getirmek demektir.


tadili erkan, ankebut45
Örnek verilmesi gerekirse rükudan kalktıktan sonra vücud dimdik hale gelmeli, en az bir kere "Sübhane rabbiyel-azim" (Ey büyük Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.) diyecek kadar ayakta durup ondan sonra secdeye varmalıdır. Her iki secde arasında da böyle bir tesbih süresi kadar durmalıdır.

Kısaca; namaz ibadetimizde zorunlu ve temel olan bölümleri ve hareketleri acele etmeden uygulamak, bu hareketler arasında aceleci davranmamak, namaza gereken saygıyı göstermeye tadili erkan denmektir.

Ayrıca Şu yazımızı okumanızda fayda var; Namaz Kılmayanların Mahrum Olduğu Nimetler Nelerdir ?

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *