Hz. Süleyman'ın Kuş Dilini Bilmesi
Neml Suresi'nin 16. ayetinde Süleyman (aleyhisselam): "...Ey insanlar, bize kuşların dili (mantıku't tayr) öğretildi. Bize her şeyden behre(nasip) verildi..." der.

  Kuşların, haşeratın ve hayvanların dilini bilmesi Hz. Süleyman'a Allah'ın bahşettiği bir mucizeydi. Ona bu mucize sayesinde, kuşların hislerindeki münasebetleri sezecek kadar derin ve uzaklardaki cüzi şeylere nüfus edecek kadar yüksek bir his ve idrakle birlikte, aynı zamanda kuşların tabiatı olan "uçma"nın ilmi öğretilmişti.

  Süleyman'a kuş dilinin öğretilmesi kesin olmakla birlikte işin detayları ve nasıl olduğu bizce meçhuldür. Vaziyet bu olmakla birlikte bazı tarih ve tefsir kitaplarına Hz. Süleyman'ın muhtelif kuşların ötüşlerinin ve hareketlerinin ne manaya geldiğini açıklayan haberler dercedilmiştir. Mesela:

  Tavus kuşunun öttüğünü duyan Süleyman (aleyhisselam): "Nasıl muamele edersen, öyle karşılık görürsün"; Çavuşkuşunun ötüşünü:"Ey günahkarlar, Allah'a istiğfar ediniz"; Bağırtlak kuşunun ötüşünü; "Sükut eden selamete ulaşır"; Horozun ötüşünü; "Ey gafiller, Allah'ı zikredin"; Doğanın sesini: "Ey ademoğlu, dilediğin gibi yaşa, sonun ölümdür" diyor tarzında manalandırmıştır.

  Müfessirlerin eserlerine almış oldukları bu tür rivayetlerin doğruluğunu Allah bilir. Çünkü bunları doğrulayacak delillere sahip değiliz.

  Bazı haberlerde Hz. Süleyman'ın nebatların dilini de bildiği söylenmişti; lakin bu konuya dair de elimizde sahih haberler yoktur. Tevrat'da Hz. Süleyman'ın  ağaçlar, otlar ve balıkların da dilini bildiğine dair bir cümle vardır. (1. Krallar, 4/33). Son rivayet muhtemelen tevrat'dan veya Ehl-i Kitab'tan naklen İslami eserlere geçmiş olabilir.

Kaynakça;
-İbnu'l Arabi, Ahkâmu'l-Kur'an, III, 1437.
-Elmalılı, Tefsir, V, 3666.
-Es-Selebi, Arais,s. 26-62; ez-Zemahşeri, Tefsir, III, 353; el-Beğavi, Tefsir, V, 112-13; el-Kurtubi, Tefsir, XIII, 165-66; En-Nesefi, Medarikü't Tenzil, III, 205; el-Hazin, Tefsir, V, 112-13, Ebussuud, Efendi, Tefsir, IV, 125; el-Alusi; Tefsir, XIX, 171-72.
-Ebu hayyan, Tefsir, VII,59; el-Alusi, Tefsir, XIX,172

Yorum Gönder

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *